Ons onderwijs, opleidingsschool

Ons onderwijs

We werken volgens het OGO – ontwikkelingsgericht onderwijs – concept. OGO is een onderwijsvisie waarbij aangesloten  wordt bij de belevingswereld van het  kind. Het leren gaat makkelijker als je begrijpt waar het over gaat, als je de dingen leert die je ook graag wilt leren.  We werken met thema’s in alle groepen, waarbij in de eerste jaren spelend leren centraal staat. Naarmate kinderen ouder worden, wordt onderzoekend leren steeds belangrijker. De thema’s zijn geïntegreerd binnen een sociaal-culturele context en zijn vakoverstijgend. In de praktijk betekent het dat niet alleen het cognitieve aspect met de juiste einddoelen aan bod komt binnen de thema’s, maar ook in samenhang met creatieve, culturele, sociale en algemene vaardigheden. Naast de gezamenlijke einddoelen per thema, verdiepen leerlingen zich in groepjes  in een onderwerp,  door met hun eigen onderzoeksvragen tot een presentatie te komen.

Opleidingsschool

SPOG heeft in haar visie op leren beschreven dat leren plaatsvindt in een betekenisvolle onderwijsomgeving. Dat geldt voor onze leerlingen, onze leerkrachten, en zeker voor onze toekomstige leerkrachten. Wij willen onze toekomstige leerkrachten SAMEN OPLEIDEN. Dat wil zeggen dat SPOG nauw samenwerkt met de HAN-Pabo Nijmegen.

In de opleidingsscholen staat het werkplekleren centraal voor de studenten, de leraren en de lerarenopleiding. Er wordt geleerd in de praktijk van alledag. De student wordt gezien als teamlid en kan gebruik maken van ondersteuning van alle leerkrachten in de stappen die hij/zij maakt in haar ontwikkeling van student naar startbekwaam leerkracht. Daarbij is het onderzoek naar wat goed onderwijs is, de ervaring van de praktijk en de koppeling met de theorie een onlosmakelijke driehoek.

Op deze wijze geven wij ook vorm aan het uitgangspunt “een leven lang leren”. We leren immers van elkaar: de student van de leerkracht- de leerkracht van de student.

Ons motto is: open, betrokken en veelzijdig!

Sociale verbondenheid is voor ons belangrijk. De Sieppe werkt aan een open,  creatieve en inspirerende leer- en leefomgeving  waarbinnen passende aandacht is voor ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder.

De groene, historische, leerrijke omgeving van de school nodigt uit tot omgevingsonderwijs. Bij elk thema ontmoeten de leerlingen een expert of maken zij een excursie naar de “echte“ wereld. Op deze manier doen de kinderen ervaringen op met de leefwereld om hen heen, culturele aspecten, menselijke relaties, technische mogelijkheden. Datgene wat binnen de school gebeurt,  krijgt betekenis door de relatie met de maatschappij buiten de school.

Door ons onderwijs op deze manier vorm te geven,  begeleiden wij onze leerlingen in hun ontwikkeling naar  vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Ze  leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren  en samen te werken. Ze kunnen planmatig denken, handelen en zijn tot zelfsturing in staat.

Om op deze dynamische manier onderwijs te geven, zijn onze leerkrachten ook voortdurend in ontwikkeling. Het gehele team omarmt OGO. Door zelf  met een nieuwsgierige, ontdekkende leerhouding de leerlingen, ouders en lesstof tegemoet te treden en dit met passie en lef vorm te geven, staat OGO onderwijs voor ons ook voor: Ontzettend Goed Onderwijs.

Dit onderwijs maken wij niet alleen. We zoeken verbinding met vele partners, zoals GGD, Kindercentrum Domino, iXperium, HAN en vele anderen. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar, waarbij de kinderen met zelfvertrouwen, (zelf-)kennis en vaardigheden de stap maken richting vervolgonderwijs en participatie in onze maatschappij. De Sieppe is een school die midden in de samenleving staat, waar kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken, met en van elkaar leren.

Wij werken vanuit 4 basisvoorwaarden

Veilig voelen Wij streven ernaar om een school te zijn, waarin iedereen zich veilig voelt. Niet alleen het team, maar ook de leerlingen en ouders spelen hierin een belangrijke rol. Samen zorgen wij voor een duidelijke maar ook gemoedelijke schoolsfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn en gewaardeerd wordt.  Om een prettige, veilige en positieve schoolsfeer te bevorderen doen we veel aan preventieve werkvormen, zoals spelletjes of energizers ,  samenwerkingsopdrachten, wekelijkse SEO (sociaal-emotionele ontwikkelings-) lessen.

Binnen ons onderwijs leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met risico’s, winnen en verliezen, met succes en  teleurstelling. Door initiatieven te nemen en actief te zijn, ervaren kinderen waar hun krachten en beperkingen liggen. Leerkrachten begeleiden dit proces en ondersteunen kinderen waar nodig.

Betrokken zijn Samen met de ouders hebben wij het gemeenschappelijke doel dat de ontwikkeling en groei van een kind centraal staan binnen onze school. Wij willen graag korte  lijntjes met ouders. Dit is mogelijk door dagelijkse ontmoeting met ouders bij het wegbrengen van hun kind of door werkgroepen waarin ouders participeren, inclusief de  OR en MR en ouderavonden of koffie inloop. Ouders worden actief betrokken bij het ontwikkelen en vormgeven van het onderwijs.

Door ons ontwikkelingsgericht onderwijs is de betrokkenheid van leerlingen op onze lessen en thema’s groot. Naast de algemene kennis die leerlingen rondom een thema opdoen, gaan zij aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen of eigen spel. Zij kunnen vorm geven aan hun leerproces en worden hierin begeleid door de leerkracht. Het verhoogt de intrinsieke motivatie van leerlingen en geeft veel plezier aan het leerproces.

Vanaf groep 5 kunnen leerlingen zitting nemen in de leerlingenraad. Zij leren over de grenzen van hun eigen groep heen kijken, naast klassenbelangen ook in schoolbelangen te denken. De mening van de leerling telt, de eigen inbreng is groot.

Talenten ontwikkeleKinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, willen deze begrijpen en hier vat op krijgen. Op De Sieppe begeleiden wij de kinderen om hun talenten op het gebied van kennis en vaardigheden te versterken en vergroten. Op het kennisgebied werken wij met groepsplannen, waarbij op drie niveaus in elk leerjaar en bij verschillende vakken gewerkt kan worden.

Door ons thematische onderwijs wordt er een sterk appèl gedaan op de creativiteit en inventiviteit van kinderen. Leerkrachten bieden hun lessen aan door onder andere gebruik te maken van de principes van meervoudige intelligentie (M.I) Kinderen leren met hoofd, hart en handen, wat inhoudt dat je kennis en vaardigheden op verschillende manieren kunt aanbieden. Het proces leidt tot groeiende zelfstandigheid van leerlingen en gevarieerde eindpresentaties. Deze succeservaringen leiden tot zichtbare trots en groei van zelfvertrouwen bij de leerlingen. Ook leerkrachten beschikken over specifieke talenten. Wij maken graag gebruik van elkaars talenten om het onderwijs te verbeteren, verbreden of verdiepen.

Spelend- en onderzoekend leren Spelend leren staat in de eerste schooljaren centraal. De kinderen leren spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken en spelen deze ook na; ze leren met en van elkaar. De leerkracht heeft hierbij afwisselend een sturende of begeleidende rol. Ook in groep 3 en 4 neemt spel nog een belangrijke rol in om de aangereikte lesstof verder uit te diepen. In groep 1 t/m 4 zijn speciale speelhoeken ingericht die te maken hebben met het thema.

Naarmate kinderen wat ouder  worden, speelt onderzoekend leren een grotere rol.  Na een aantal startlessen waarin de basisstof aan bod komt, gaan kinderen zelf verder met de verwerking. Ze leren prikkelende en uitdagende onderzoeksvragen te formuleren waarna ze op zoek gaan naar antwoorden die passen bij hun niveau en talenten. Door onderzoek te doen, ontwikkelen kinderen hun kritisch denkvermogen, reflectieve vaardigheden en leren ze keuzes te maken. Zowel in spelend als onderzoekend leren wordt voortdurend gezocht naar de verbinding met het dagelijks leven en de maatschappij om ons heen. Wij trekken de wereld in en halen de wereld ook binnen onze vier schoolmuren.

Techniek en buitenles
Tutor lezen
Kookles
SIENN