Ouderraad en MR

Ouderraad

De vereniging vertegenwoordigt u als ouders en heeft een taak uw belangen te behartigen. Door mee te praten, mee te denken en initiatieven te nemen bij allerlei onderwerpen vervult de ouderraad een belangrijke rol binnen het functioneren van de school. Verder bevordert zij dat ouders die dat willen, ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten.

  • Voorzitter: Maaike Hoogstraten Secretariaat:
  • Wendy van Eijk Penningmeester: Ellis Bergmeyer-Weerman

Heeft u vragen, tips of ideeën? Dan kunt u een e-mail sturen naar: ouderverenigingsieppe@gmail.com 9 Samenstelling van de O.R. Iedere klas op de Sieppe heeft minimaal één contactouder, waarvan verwacht wordt dat deze persoon deelneemt aan de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar wordt er gekeken welke klas een contactouder nodig heeft. Indien nodig vinden er dan verkiezingen plaats. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van drie jaren. Men is twee maal herbenoembaar. In sommige klassen hebben ouders ervoor gekozen om de taak van contactouder te delen met zijn tweeën, een van de twee contactouders zal deelnemen aan de ouderraad, de andere ouder zal met name de communicatie naar de ouders verzorgen. Vergaderingen en algemene ledenvergadering. De ouderraad vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. De agenda en notulen zijn ter inzage bij de directie.

Vaste agendapunten zijn de mededelingen vanuit het team, de medezeggenschapsraad en de directie. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Iedere ouder is van harte welkom. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging hiervoor. Tijdens deze ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. De data van de OR vergaderingen vindt u in de jaarkalender.

Medezeggenschapsraad

De MR denkt mee en beslist in sommige gevallen mee over het beleid van de school. Hierbij kunt u denken aan het meedenken over/instemmen met protocollen, schoolplan, groepsindeling, bouwplannen etc. Naast de MR is er ook een GMR. Dit is een overkoepelende MR waarin alle scholen van onze stichting zijn vertegenwoordigd. Via de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de onderwerpen die aan bod komen tijdens onze vergaderingen. Ook zullen de notulen altijd ter inzage hangen op de prikborden. Heeft u tips, vragen of opmerkingen, spreek ons gerust eens aan.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics