Pedagogisch klimaat

Passend onderwijs

Passend onderwijs en daarbij passende ondersteuning op basisschool de Sieppe wordt verzorgd door de leerkrachten. De Afstemmings Coördinator ondersteunt hen daarbij en stemt af binnen de stichting.

De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders.
Scholen zijn verplicht een ondersteuningsprofiel op te stellen voor aanname en opvang van leerlingen met een beperking.
Binnen het SPOG hebben we een gezamenlijk beleid ontwikkeld en vastgesteld, zodat de procedures voor alle scholen van Groesbeek gelijk zijn.
Op deze wijze kunnen we ook samenwerken aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs.
De scholen moeten dit beleid verwoorden in hun schoolplan en schoolgids.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de belangen van het kind en de
mogelijkheden van de school. Op school is ook een zorgplan aanwezig.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van  Samenwerkingsverband.

Stromenland http://www.svpo2507.nl/Paginas/default.aspx

Sociale veiligheidsbeleid

De Sieppe heeft gekozen als school voor een preventieve benadering om pestgedrag tegen te gaan en sociaal gedrag te bevorderen binnen de groepen en tussen leerlingen onderling.
Op de Sieppe is een SEO ambassadeur actief om de nieuwste methodes en materiaal aan te bieden aan de leerkrachten en in te voeren binnen het team. Ook is de SEO ambassadeur samen met de directie verantwoordelijk voor de invulling van studiedagen over dit onderwerp en nodigt zij met een bepaalde regelmaat sprekers, deskundigen uit om de leerkrachten up-to-date te houden met behulp van verschillende werkvormen over de laatste ontwikkelingen. Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die wij op school uitvoeren om pestgedrag tegen te gaan.
Wij creëren een schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig en gehoord voelen en waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het pestgedrag wordt tot een minimum beperkt.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics