Verzuim en verlof

Geoorloofd verzuim
Als uw kind afwezig is, later komt of eerder opgehaald wordt vanwege ziekte of bezoek aan tandarts, dokter of specialist, verzoeken wij u om dit voor 8.30 uur aan ons door te geven. U kunt daarvoor naar school bellen of op de afgesproken manier een bericht sturen aan de klassenleerkracht.

Als wij geen melding ontvangen, nemen wij contact op met ouders om te vragen waarom de leerling niet op school is. Als een kind zonder geldige reden afwezig is, moeten wij dit melden bij de leerplicht ambtenaar.  Wat geldige redenen voor afwezigheid zijn en hoe u hiervoor toestemming kunt vragen, kunt u lezen in het stuk hieronder.

Verlof onder lestijd

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet ruim van tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Het volledig ingevulde formulier levert u in bij de directeur. Uw aanvraag wordt getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u een schriftelijke reactie krijgt.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

 • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is, en
 • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

 • eenmaal per schooljaar worden verleend
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.

Leerplicht

Leerplicht geldt in Nederland voor kinderen vanaf 5 jaar. Niettemin verwachten wij van ouders van leerlingen die jonger zijn dan 5 jaar en gebruik maken van ons onderwijs, dat zij zich commiteren aan de lestijden en de regels van de school die gelden voor alle leerlingen. Dit is in het belang van de ontwikkeling van uw kind en ons onderwijs.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:
 • een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (ten hoogste 2 dagen)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (altijd in overleg met de directeur)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij bevalling van de moeder, voogdes;

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Ongeoorloofde afwezigheid/streng toezicht op de leerplicht

Als er 16 (losse) les/klokuren ongeoorloofd verzuim zijn in 4 weken, dan moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dit moet direct gedaan worden, binnen 5 werkdagen na het overschrijden van de grens van 16 uur.

Na het overschrijden van de 16 uur begint een nieuwe periode van 4 weken.
Als er binnen een periode van vier weken opnieuw 16 uur ongeoorloofd is verzuimd, moet door de school een vervolgmelding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar.

De school is verplicht om dit te melden, ongeacht of er al een actie vanuit school of vanuit de leerplichtambtenaar loopt.

Hoewel leerplicht bij ongeoorloofd verzuim van 4-jarigen wél op de hoogte wordt gesteld, zal een boete achterwege blijven.

Download hier het formulier om verlof aan te vragen

SIENN